ഈ എണ്ണ നിങ്ങളുടെ മുടി നീളത്തില്‍ വളര്‍ത്തികൊണ്ടേയിരിക്കും കട്ട്‌ ചെയ്യാതെ തരമില്ല Hair Grow Fast

Author channel sasi annan   4 мес. назад
17,692 views

119 Like   14 Dislike

മുടി നരയ്ക്കാതിരിക്കാനും ഉള്ളോടെ വളരാനും നെല്ലിക്ക എണ...

നെല്ലിക്ക എണ്ണ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം How to Prepare Amla Hair Oil Nellikka Enna Hai friends, in this video i will show you How to make homemade Amla hair oil for healthy & strong hair. This homemade Amla Hair Oil acts as a natural conditioner, minimizes hair loss & hair greying, and leaves your hair strong, healthy and shiny. This homemade amla hair oil recipe has lot of hair benefits uses. It stops hair fall & promotes hair growth. One of the best things we can do to cure hair loss is to massage your hair with amla oil. Amla Oil contains oodles of essential fatty acids, which strengthen hair follicles, giving your hair strength and luster. If you have any question please leave your comments. Facebook : https://www.facebook.com/tipsforhappylifeyoutubechannel Previous Videos https://www.youtube.com/c/tipsforhappylife/videos

മുഖം വെളുത്തു തുടുക്കാൻ ഉലുവയോടൊപ്പം ഇതൊന്നു ചേർത്ത് ന...

മുഖം വെളുത്തു തുടുക്കാൻ ഉലുവയോടൊപ്പം ഇതൊന്നു ചേർത്ത് നോക്കു | Fenugreek For Fair Skin Healthy Kerala YouTube channel is your one step towards all the latest health news & updates from Mollywood. This popular YouTube Channel, shares all sorts of information about Health, latest Health tips, latest health care news, new health updates Malayalam and much more. Main health tips include weight loss tips, Fitness & Health Tips, diet plans, Good Health tips, Beauty & Makeup Tips, Tips for beautiful and fair skin for both men and women. @healthykerala# All individuals need Health and Wellness in their day to day life. Our channel brings all positives and valuable tips for maintaining a proper health and well-being to be adopted in life and to pass on to the next generation. Include fruits and vegetables in your daily diet and this nutritious diet has the power to fight than any other medicines. @healthykerala# Our Healthy Kerala channel provide tips for Women Wellness which includes new beauty, style, fitness & wellness videos and tips dedicated to provide clear, congruent health science and to provide you best advice, tips, tricks and home remedies that can be easily watched on your lap & phone. @healthykerala# Our channel is mainly concentrated on health and wellness, health Malayalam, Malayalam health magazine tips, Malayalam beauty tips, health tips for men and women, Malayalam beauty care and makeup tips, Ayurveda tips, pregnancy health tips and much more. We provide all Malayalam health tips and health information to overcome diseases such as cancer, heart diseases, surgery back pain, skin problems, dandruff and also skin whitening tips, dental cleaning tips, pimple removal tips, diet care tips and so on. Our health defines our functional and metabolic efficiency and it is important to maintain a healthy body and healthy well-being by making use our channel Healthy Kerala which has all sorts of health news, health tips and health updates exclusively in the regional language of Kerala-Malayalam. @healthykerala# We provide many things to maintain a healthy body and healthy well-being which includes health tips for men, health tips for women, beauty tips, beauty benefits, health and wellness, new ayurvedic health tips, pregnancy health tips, weight loss tips, home remedies, hair care tips, natural tips and much more. Healthy Kerala channel give Malayalam educational health tips for those who suffer from some type of unwanted skin darkening caused by chafing, sun exposure, freckles, scars, acne, skin irritations, pigmentation, skin allergies, rashes, contact spots, genetics, etc. Stay tuned for the latest updates from health care filed including diseases, symptoms, remedies, precautions and Malayalam health tips. Our Healthy Kerala channel provides you Malayalam educational tips for health, health and wellness tips and beauty care tips for both men and women. @healthykerala# Keep yourself updated with our health tips to be both mentally and physically strong and Healthy Kerala provide you with several health videos and healthy tips that you may not be aware of. We include health tips for both men and women, tips for staying healthy, tips for healthy body and mind, tips for health and wellness, beauty care tips, home remedies for disease relief, tips for happy life, tips for healthy body and healthy mind and overall for healthy well-being. Healthy Kerala channel aims at providing healthy advices that are required in every day life and our team provides expert advice in beauty, style, fitness and tips, tricks and home remedies for health to make all aware about the health educational tips. Subscribe our channel Healthy Kerala for new Health Tips Every day and enjoy the latest health tips and stay updated with these health tips to maintain a healthy lifestyle. These health tips can be used for educational purposes with a mix of health tips from experts and medical examiners. @healthykerala# Subscribe Us: http://www.youtube.com/channel/UCTzDmUURY5dumn-4Nnrnm-Q?sub_confirmation=1 Google Plus: https://plus.google.com/u/0/ 110938640497935103301/posts

മുടി കൊഴിച്ചില്‍ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും കാണുക മുടി കൊഴിച്ച...

Hair Oil - https://youtu.be/p9FkFPFS25Y

ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് കിടിലന്‍ ഐസ് ക്രീം /Ice cream with wheat flour/

ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ടൊരു ഈസി ഐസ് ക്രീം ആണ് ഈ വീഡിയോയില്‍ കാണിക്കുന്നത്.. wheat flour ice cream, ice cream, creamy ice cream, special ice cream, no beater no cream ice cream, atta ice cream Hi dear friends I am Bency here.. Thanks you found my videos on YouTube. If you are new to my channel a big thanks and hug to you and WELCOME to the family "Help Me Lord ". Here I am sharing cooking videos, Health Tips, Beauty Tips, Cooking tips, Hair care tips, etc.. I Hope you will enjoy my channel.. Thanks for watching! don't forget to LIKE, COMMENT and SHARE! Thanks for SUBSCRIBING and SUPPORTING! ******My Equipment******* Video Shootting Mobile : https://amzn.to/2HEz7we Vlogging Camera : https://amzn.to/2HBFZP6 Tripod : https://amzn.to/2FqDYzn Beauty Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPvlDfsP7ozXdVz7GjHPs7Gv Kitchen Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPv6SFbYnMCHUdwiBDsOPrWf Health Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPvTlVWsDLdKNjT6Pq3sJB4Y Hair Care Tips : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPv8Pt2j-lg7hid_Qq2EZer8 Help Me Lord Channel Cooking Recipes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPs9ffSQcLYgfzYiCAZ5ceCJ Vegetarian Dishes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPttterMhTbBGASqoyV9CHAN Non-Vegetarian dishes : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPsiuEvpExvyQkcwQSslvnaN Kids Special : https://www.youtube.com/playlist?list=PLwnEbRcxJLPvvabOWwr3maHvpaX7BgDJW MY OTHER CHANEL : https://www.youtube.com/channel/UC8k37E8WZ_XNF7IKgQAdTDg ALL VIDEOS : https://www.youtube.com/channel/UCev59bZ9aP_k5CPNpS5Le0A/videos FACEBOOK PAGE : https://www.facebook.com/Help-Me-Lord-102932286803855/

mudi ullu vakkan|ഉള്ളുള്ള മുടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ മതി|Hair growth tips in malayalam

Follow me on facebook: https://www.facebook.com/priya.jayanarvind

Traditional methods to make your hair grow fast..!

It is not that easy to make your hair grow fast. At first, we have to stop hair fall, remove dandruff and make your hair healthy. There are certain traditional methods to do it. Oil massage is one of the best ways to make your hair healthy and make it grow fast. But to do it, we have to make natural oil which can be used without any side effects.

We can make oil using Shallot, Curry leaves and Hibiscus flowers. To make this oil, at first take Shallot and peel of its skin. Then make it a paste using a mixer grinder. Then take the curry leaves and make a paste out of it as well. At first, heat the shallot paste and later add the curry leaves paste to it. After heating it for some time, add the coconut oil to this mix and boil this mix using mild heat. Later, when it becomes cold, you can filter the oil out and use it to massage your hair.

Let's talk about one more method. Take half cup of henna powder, 2 tablespoons of Indian Gooseberry Powder, and some lukewarm water. Mix all of these and keep it for 12 hours. Then apply this mix on your hair and after keeping thee for 2 hours, wash it way using a shampoo. These methods will give your hair good color and make your hair healthy.

Comments for video:

Similar video