வள்ளலார் வரலாறு l history about vallalar

Author channel Mk Tamil   2 мес. назад
1,082 views

23 Like   1 Dislike

வள்ளலார் ஒளி தேகம். உண்மையா? ஏபிஜெ அருள்.

வள்ளலார் கடவுள் அருளால் தனிவடிவம் ஒளி தேகம் பெற்றார். எங்ஙனம் நாம் இதில் நம்பிக்கை கொள்வது.? இதை உறுதி படுத்தும் நிகழ்வுகள் மற்றும் ஆவணங்கள்.

Is Hindu Religion in Danger ? Sadhguru at JNU

#UnplugWithSadhguru #JNU #YouthAndTruth #Sadhguru

அதிசய சித்தர் பாம்பாட்டி சித்தரின் வாழ்க்கை வரலாறு l pambaat...

pambatti siddhar life history Pambatti siddhar was the latest from the 18siddhars who lived at various time periods inIndia and mainly southern India. Some of his poems, roughly around 600 lines of text are available today. His poems are written in Tamil and he is famous for finishing his poems with the term 'Addu Pambe' which literally means 'dance, o snake'. Even his poems are addressed to snakes. Some of his poems also addresses his spiritual teacher or guru. Pambatti siddhar comes from the line of saints who are believed to have possessed siddhis or supernatural powers through rigorous meditation and other spiritual exercises. He is also believed to have caught snakes and sold them for living before he ventured into his spiritual quest. Sri Pambatti siddhar was attained the eight supernatural powers called 'Ashtamasiddhi' after performing penance for a very long time in a cave on Marudamalai, near Coimbatore in Tamil Nadu. Also he lived in places like Mahalingamalai in Vathiraayiruppu, Kollimalai, Madurai, Puliyur and Bhavani. One notable aspect of his works are the usage of common slang language to explain complex spiritual experiences and siddhis. He has a flavour for imagination and often mentions that salvation is not possible without love in one's heart. He also has performed pooja and meditated near Holy Marudha Tree (Terminalia arjuna) inMarudamalai by praying to Lord Murugan. He is believed to have attained Samadhi by practising his rigorous techniques inSankarankoil.[1][2] His duration of life is believed to be 123 Years. His guru was Sattaimuni.[3]

5 Richest Religious Organizations In The World

5 Richest Religious Organizations In The World Subscribe https://goo.gl/eSqEEO Do you believe in the existence of God? Well, most of you do and we want your full focus. By believing in God, people have faith that their soul is safe with God and there is something positive waiting for everyone. Religion celebrates the spirit of positivity and hope and thus religious organizations are formed. But they have to be funded and who funds them? Yes, it’s us- the followers, the tax payers. But you would be surprised to know that your hard earned money has made these organizations a wealthy setup. If you ever think about the unequal income distribution within your country or globally, know that a big chunk of wealth goes to religious institutes which do not have to pay taxes even! Number 5. Church of Scientology Number 4. The Church of England Number 3. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Number 2. The Roman Catholic Church Number 1. Padmanabhaswamy Temple More Related Videos : https://www.youtube.com/watch?v=1-XMV0DLrhY https://www.youtube.com/watch?v=XgoBctKZ4J8 https://www.youtube.com/watch?v=gSkv89AvW2Y https://www.youtube.com/watch?v=_j4DrYDFf3Y Is there any other religious organization that you think should be on this list? Tell us in the comment section below. Subscribe to our channel if you liked this video. And while you're here, check out our other videos and tell us what you think of them. You can also find us on Twitter, Facebook and Instagram. Thanks for watching. 2 Minute Facts videos on Top 10 facts, Origins, Biographies, Tips, How To’s, Reviews, Commentary and more on Pop Culture, Celebrity, Movies, Music, TV, Film, Video Games, Politics, News, Comics, Superheroes. Your trusted source of amazing facts.

Periyar and Kanchi Mahaswamiji

Periyar was an Atheist as we all known but Kanchi Mahaswamiji learnt a lesson from him. Please watch this video to know what that is. Website: www.britaintamil.com Email: media@britaintamil.com for Advert: advert@britaintamil.com Facebook: https://www.facebook.com/britaintamil Twitter: https://twitter.com/britaintamil

வள்ளலார் வரலாறு l history about vallalar

vallalar Chidambaram Ramalingam (5 October 1823 – 30 January 1874), whose pre-monastic name was Rāmalingam, is commonly known in India and across the world[1] as Vallalār. He was one of the most famous Tamil Saints and also one of the greatest Tamil poets of the 19th century[2] and belongs to a line of Tamil saints known as "gnana siddhars" (gnana means higher wisdom).

Chidambaram Rāmalingam

Ramalinga Swamigal

Born5 October 1823
Marudhur, a village near Chidambaram,
present day Tamil Nadu, IndiaDisappearedMettukuppam, a hamlet near Vadalur, Tamil Nadu, India

The Samarasa Suddha Sanmarga Sathiya Sangam[3]was spread and passed on by him not only in theory but mainly in practice by his own way of living which by itself is an inspiration for his followers. Through the notion of Suddha Sanmarga Sangam, the saint endeavored to eliminate the caste system.[4]According to Suddha Sanmarga, the prime aspects of human life should be love connected with charity and divine practice leading to achievement of pure knowledge.

Ramalinga swami advocated the concept of worshipping the flame of lighted lamp as a symbol of the eternal Powermusic credits

Folk Round by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/...) Source: http://incompetech.com/music/royalty-... Artist: http://incompetech.com/ Music promoted by Audio Library https://youtu.be/BMh0-0z8LcU

Comments for video:

Similar video